PALSIIT

Kasano ti Agiyebkas ti Daniw?

MASANSAN a kastoy ti masaludsod kadagiti ummong dagiti mangipatpateg iti Literatura Ilokana, nangruna no kasano ti napintas a panagiyebkas iti putar a daniw a maipatangatang iti radio karaman iti entablado: kasano ti agiyebkas ti daniw? Uray ‘toy numo ti biang, nabayag a tawen a nagsursuratak kadagiti daniw a maipatangatang iti radio. Uray pay kadagiti ummong […]

MAGKASANGGA TAYO

>Marcos sa wakas na sa Libingan ng mga Bayani!!! >Kerwin Espinosa idadawit mga kalaban ni Digong!!!

Marcos sa wakas na sa Libingan ng mga Bayani – Move On, Move On na kasi dapat ang mga kukokontra sa pag libing kay dating the greatest President Ferdinand Marcos Jr., Apo Lakay. Kung si Kristo ay naka pag patawad tayo pa na mga simpleng nilalalang lamang ay hindi maka pag patawad, bakit? Bagamat ako […]

EL MAESTRO SPEAKS

Thank you Teacher

“Our teacher sucks! She wouldn’t let us play inside the classroom.” “Our teacher is worse than Hitler. Our teacher is a robot.” “Our teacher is so ugly, she looks like a monkey talking in front.” “I hate our teacher because she is giving us a lot of homework.” “Our teacher is “maarte” she wants us […]