PALSIIT

Siit

July 2, 2016 // 0 Comments

Kadaanan a balakad dagiti nataengan: agin-inayadka a magna no inka agpukan ti kawayan. Apay?Narigat ti masiitan.Aglalo no [...]
1 2 3

Search