PALSIIT

Panagtatalon Manen

Wen, di laeng mamin-ano, aya?Panagtatalon manen.Awan sapulen ti kinagaget dagiti mannalontayo nga agtalon.Uray bangkirig, simpaenda.Uray karimeran, dalusanda.Daytoy kastoy a kinagaget ti mangitunda iti nasaysayaat a panagapit iti nawadwad. Ngem, ti kas-angna, adu latta ti pada a makurkurangan ti kasapulan iti pagbiag.Saan ngamin nga umdas ti apit a pamataudan kadagiti kangrunaan a kasapulan ti tunggal familia.Adu […]

PALSIIT

Pulitikaw

PULI a matikTIKAW ti kayatko a sawen ti topikotayo ita a lawas, gagayyem ken kakabsat. Umuna, dakamaten ‘toy numo ti biang ti kaipapanan (bukod a version) ti PULI (race) ni Filipino nga addaan ti nakalalaad nga ugali, isu daydiay nalatak a kababalintayo a Filipino – crab mentality! No adda dumur-as bassit ti agpang ti panagbiagna […]

Opinion PALSIIT

MAKORIENTE DAGITI LAMES?

MAKORIENTE DAGITI LAMES? Volume XVI NO. 47 (August  10 – 16,  2013) ITI laksid nga adda existing laws/ordinances a maipawil iti panagkoriente kadagiti lames, adu latta dagiti illegal fisherman. Isuna laeng ta kaaduanna a makalkaluban dagitoy kinukusit nga aramid babaen met laeng kadagiti protector a law enforcers ken kasta met kadagiti public officials (puera de […]