Soldado: Iti Igam Wenno Ebanghelio

Adu kadagiti naganus pay ti tawen ken panunotna no kua daytay agarapaap nga iti masakbayan, agbalindanto met a salaknib/buyot ti pagilian. Agbalinda a soldado. No adda iggemda a ‘toy gun, soldado ti panagriknada iti bukodda a bagi. Uray laeng dagiti natagaan a kayo a sukogenda a kas paltog. Iyabadayda metten a kas ti panangiyabaday ti pudno a soldado iti panagsagana no kua dagitoy a mapan iti paggugubatan.

Ngem, iti panagluom ti panunot ti tao, agbaliw met ti panniriganna iti biag, sakbay ken kalpasanna, mabalin nga ikayanna met ti agdama nga akem ken pagsasaadanna iti gimong a nakaikappenganna.

No pudno man a soldado, adda daytay agingga iti maudi nga angesna, akemna ti pagrebbengan ti pudno a maingel a soldado. Adda met ‘tay agdama a soldado, ngem, umikay (saan a pananglaksid) gapu ta patienna nga adda pay napatpateg a rumbeng nga akmenna. Ket, ibilangna dayta a mission nga ad-adda a nasagraduan a paraburan ni Apo Dios.

Itoy a gundaway, gagayyem ken kakabsat, ibinglayko man kadagiti dear readers ti pakasaritaan ti biag ni San Martin, no apay nga inikayanna ti kina-soldadona (iti armada) tapno agpaay daytoy a soldado ti ebanghelio ni Apo Dios:

Pagano dagiti nagannak ni San Martin ti Tours. Patron dagiti Soldado. Naipasngay idi tawen ti 316 sadiay Pannonia, Ungria. Gapu ta anak ti maysa nga official ti Roma, nagtallugod ti pagayatan ti amana. Simbrek a kas soldado ti armada ti pagilian. Kadayta nga inaramid ni San Martin a panagtallugod, inikkanna ti dayaw ken kinapateg ti panangraemna ti pagayatan ti amana a pagsaadan/pagbalinanna. Dayaw ti ama iti pagilianda. Pakaidayawanda a sangapada.

Paset ti biag ni San Martin a puon ti isusurotna ken ni cristo. Idi agtawen iti 23, bayat ti kaaddana idiay Amiens, nakitana ti maysa nga agpalpalama nga arigna matayen iti nakaro a lamiis ti klima. Insigida a ginuduana ti kagayna a military. Impaayna ti kaguduana iti agpalpalama. Iti dayta a rabii, nagparang ni Jesus iti tagtagainepna a nakaaruat iti kagudua ti kagay nga intedna iti agpalpalama.

Immukuok iti kaunggan ni San Martin iti dayta a gundaway iti tarigagayna nga agserbi ken ni Apo Dios. Impakadana ngaruden ti bagina iti armada tapno akmennan ti kabarbaro a pagesmanna a panagserbi. Ti adatna, iti daydi a panawen, rumauten dagiti Barbaro. Ditoy ti nagkunaan ni Emperador Julian a kinatakrot laeng ti nangiduron ken ni Martin a mangpanaw iti armada. Insungbat ni Martin:

“Sisasaganaak a mapan iti paggugubatan nga awan ti armasna. Sunsonek dagiti kabusor iti nagan ni Cristo.”

Simmangbay ti sabali pay nga aldaw a nabalkot ti pagsidsiddaawan: nakikappia dagiti Barbaro! Ngarud, napalubosan ni Martin a naglusulos iti armada ken immawat iti buniag.

Idi maikaskasabana ti ebanghelio iti familiana, nagbalin daytoy a monghe idiay Liguge, Francia. Idi 371, nadutokan a kas Obispo ti Tours gapu ta kapkapnekan ti kinasiglatna a pastor. Nangbangon kadagiti monasterio, inadalanna dagiti papadi. Impaayanna iti umno a panangiwanwan ti convertion dagiti tattao. Adu pay ti dinaddadaelna a Templo dagiti pagano ken pagdaydayawanda a sagrado a kayo.

Inaramat ni San Martin dagiti maudi nga aldaw ti biagna a sitatag-ay dagiti imana iti langit ngem iti daga. Pimmusay a nakitana dagiti Diablo a sitatakder iti asidegna. Kinunana nga inyikkis:

“Sika a mawaw iti dara a managdakdakes, dinakto maala a sibaem,” kadagitoy a balikas, pimmusay ni San Martin idi 397. Paset ti pannakaisaknap ti Pagarian ni Apo Dios ti panangngaasi kadagiti awanan ken marigrigatan, ta kuna ti Apo:
“Ti ania man nga inaramidyo iti kanunumuan a kakabsatko, siak ti nagaramidanyo.”

Ni San Martin iti panangipaayna ti kaasi iti dayta nga agpalpalama, naamirisna ti naimnas nga awis ti panagserbi nga agpaay iti pannakaisaknap ti pagarian ni Apo Dios.#

ADVERTISEMENT

Visitor Counter

Pages