Tunngal Madanonan ti Paskua

MANIPUD Septiembre, Oktubre, Nobiembre ken Diciembre. Namsek dagiti nakallalagip a pasamak iti biang ti tunggal maysa kadatayo.

Dagitoy met laeng a bulan ti kaadda ti pul-oy-amian a kunada. Kasaur ti awag ti dadduma a lugar. Kasta pay ti masasao a dugudog.

Kalam-ek ngarud ti panawen gapu iti nalamiis nga apiras ti pul-oy manipud iti bigat agingga ti pumarbangon.

Idi dakami ti ubing, adda ti puor iti tunggal pumarbangon. Naigagara a paginuduan tapno parmeken ti lamiis ti bagi. Babbaket, lallakay, ubbing, aggaarimutong iti temtem.

Uso idi ti bunggoy ti ag-caroling – pagpagna nga estaltope. Manumtumbalay kadagiti kabangibang a purok. Awan ti pagtaengan a pilpilienda a pag-caroling-an: nadaeg wenno kadawyan a pagtaengan. Adda kadagiti lumugar ti anag ken espiritu ti Pascua. Uray kababassitan a banag, adda ipaaginaldo dagiti akimbalay kadagiti ag-caroling. Panawen ti Pascua, panagbibinnuray, panagpipinnateg, panagkakappia. Panagyaman.

Adda matandaanak unay a canta iti Pascua. Kaaduanna a naisangrat a macanta kadagiti adda bassit mabalbalinna, isu daytoy:

DAYTOY A BALAY TI NATURONGMI/
BALAY DA NANANG NGA AM-AMMOMI/
ISU NGATAN ‘TAY PAKAGULPIANMI/
‘TAY NAWADWAD NGA AGINALDOMI/
AGINALDO… AGINALDO… AGINALDO…/
ALA, NANANG, MANGBUSBOSKAYO/
URAY NO SENSILIO NO SANGASUDO (sangasako kadagiti mannagangaw)/
URAY NO MAYMAYSA NO PAPEL DE BANCO…/
NGEM URAY NO KUNAMI DAYTOY/
DI MET ISU ‘TAY MAPATULOY/
UMANAY MET LA ‘TA GUSGUSTUEM/
NGA AGTAUD ’TA KAUNGGAN ‘TA PUSOM/
ALA, KARGADOR, AGKUTIKUTIKAN/
DIKA TUMUGAW NGEM TUMAKDERKA/
TA AWATEM TI ITED NI NANANG/
NO BASSIT, AGPANAYONKA/
NGEM NO ADU, AG-DIOS TI AGNGINAKA/
PIEK… PIEK… PIEK, BASSIT PAY LAENG/
KUTAK-KUTAK, AY, MABALBALINEN…
Bassit sa ti naiyawat nga aginaldoda? Nakarkaro manen ti mirduotda no di nagpa-Pascua ti akimbalay ti nag-caroling-anda.
Iparaipusda la ngaruden nga icanta ti:
BULONG TI APATOT/
PASCUAYO A NAIMUT/
UMULOG TI MAKARUROD/
TA PANG-UREK TI SARUKOD…

Panawen ti Pascua. Panawen ti panagpipinnakawan, panagpipinnateg. Lagipen ti pannakaipasngay ti Mannubbot iti Sangalubongan. Naipasngay iti nakanumnumo a lugar idiay Belen.

Naipasngay ti Mannubbot iti Sangalubongan. Isu ti pagubbogan ti kangrunaan nga ayat. Awan ti ayat no adda ti gura nga umuk-ukuok iti kaunggan ti puso. Ti ayat, parmekenna ti guranggura. Adda koma kadatayo amin ti anag ti ayat tapno narungrungbo ti pasangbayentayo a Pascua.

Nalab-ay ti panagbiagmo no bin-ig a kusilap ken ngariet ni manggugura kenka ti makitkitam. Ngem, ti ayat, parmekenna ti gura iti barukongtayo. Lagipentayo ti ayat a namunganay iti pannakaipasngay ti Mannubbot iti Sangalubongan. THE SWEETEST REVENGE IS TO FORGIVE a kuna ni Isaac Friendman.

Di uliten ti biddut a naaramidan tapno di met maabuso ti ayat nga inwayat ken inaramid ti tao a simkenan ti pusona ti ayat ken pannakaaawat. Liklikan ti agbalin a managbasol iti pada a tao tapno dimo maparnuay ti adu a manggurgura kenka. Money buys everything except love, personality, freedom, immortality, silence, peace, character, clear conscience and true friendship, a kuna ni Carl Sandburg, Mannaniw nga Amerikano.

Pasangbayen ngarud ti masasao a Pascua iti laem dagiti pusotayo. Arakopen, ipateg ken riknaen ti anag ti Pascua. Isu, siak, dakayo, isuda, agpipinnategtayo koma tapno naragragsak ti isasangbay ti Pascua kadatayo a sangapada.#

ADVERTISEMENT

Visitor Counter

Pages